Aplikovaná geofyzika – vedná disciplína zahŕňajúca súbor nedeštruktívnych metód prieskumu, založených na precíznej registrácii fyzikálnych prejavov podpovrchového prostredia. Meniace sa pomery v podpovrchovom prostredí spôsobujú deformácie súvisiacej oblasti fyzikálneho poľa. Variabilita prostredia, štruktúrne poruchy, infiltrácia a zvýšená koncentrácia prirodzených alebo antropogénnych činiteľov, sú faktory ovplyvňujúce fyzikálny prejav prevládajúceho okolia.

Aplikovaná
geofyzika
Geoelektrické
metódy
Gravimetrické
metódy
Magnetometrické
metódy
Radionuklidové
metódy
Seizmické
metódy

Rastúca spotreba nerastných surovín, dopyt po fosílnych palivách a budovanie plošnej infraštruktúry v polovici 20-teho storočia zvyšuje nároky kladené na geologický prieskum. Všestrannosť a efektivita geofyzikálnych metód poskytuje požadovaný potenciál a dochádza k aktívne podporovanému vývoju registračných aparatúr a pracovných postupov. Aplikovaná geofyzika je v nasledujúcich desaťročiach zavádzaná do prieskumnej praxe vo všetkých fázach a odvetviach prieskumných prác. Zvyšovanie výkonu a dostupnosť osobných počítačov umožní realizovať náročnejšie a komplexnejšie úlohy numerického modelovania vo všetkých vedných odvetviach. V aplikovanej geofyzike sa pozornosť sústredí na rozvoj nových, ale aj zvýšenie efektivity existujúcich procesných metód. Pokrok v procesných postupoch umožňuje riešiť detailnejšie úlohy vyžadované ďalšími hospodárskymi odvetviami ako ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov, údržba a monitoring existujúcich antropogénnych štruktúr, alebo efektívna obnova životného prostredia. Geofyzikálne metódy zahŕňajú viaceré oblasti aplikácie a v závislosti od účelu poskytujú všeobecné alebo detailné informácie.

Úlohou veľkej geofyziky je analýza registrovaných prejavov zemského telesa ako celku. Údaje sú zhromažďované orbitálnymi družicami a pozemnými registračnými stanicami. Globálny charakter dát umožňuje skúmať štruktúrnu stavbu a zloženie planéty, čiastkové regionálne údaje poskytujú predstavu o hlbinných procesoch a relatívnych zmenách v jednotlivých oblastiach planéty.

Hlbinná geofyzika sa zaoberá výskumnými úlohami súvisiacimi s konkrétnymi geologickými regiónmi, ich stavbou a priestorovým priebehom. Dosahované hĺbky sa pohybujú medzi prvými desiatkami metrov a niekoľkými kilometrami. Merania sa realizujú široko-plošným pozemným prieskumom alebo využitím leteckých a námorných prostriedkov.

Plytká geofyzika je zameraná na riešenie lokálnych úloh geologického, geotechnického a environmentálneho výskumu a prieskumu. Dosahované hĺbky sa pohybujú v rozmedzí prvých desiatok centimetrov, až prvých stoviek metrov. Zber dát sa vykonáva pozemnými registračnými aparatúrami. Metodika zberu dát a postup ich spracovania je zvolený podľa typu riešenej úlohy. Kombináciou metód zameraných na rôzne fyzikálne vlastnosti záujmových zložiek prostredia je dosiahnutá vyššia diferencovateľnosť a stabilita modelovaného geofyzikálneho systému. Ako optimálna sa javí kombinácia seizmických a geolektrických metód; mechanicke vlastnosti v prípade seizmických a elektrické vlastnosti v prípade geoelektrických metód. Vzhľadom na variabilitu podpovrchového prostredia a špecifické okolnosti je každá riešená úloha jedinečná, z toho dôvodu je potrebný detailný popis problému a presná formulácia cieľa.

Geofyzikálne zobrazenie je pri presne špecifikovaných požiadavkách a vhodne zvolenom postupe schopné poskytnúť významnú finančnú úsporu, či už zredukovaním nákladov na invázne metódy prieskumu, alebo predchádzaním budúcim udalostiam, ktorých sanácia si vyžiada podstatné navýšenie finančných prostriedkov.