Aplikovaná geofyzika – vedná disciplína zahŕňajúca súbor nedeštruktívnych metód prieskumu, založených na precíznej registrácii fyzikálnych prejavov podpovrchového prostredia. Meniace sa pomery v podpovrchovom prostredí spôsobujú deformácie súvisiacej oblasti fyzikálneho poľa. Variabilita prostredia, štruktúrne poruchy, infiltrácia a zvýšená koncentrácia prirodzených alebo antropogénnych činiteľov, sú faktory ovplyvňujúce fyzikálny prejav prevládajúceho okolia.

Aplikovaná
geofyzika
Geoelektrické
metódy
Gravimetrické
metódy
Magnetometrické
metódy
Radionuklidové
metódy
Seizmické
metódy

Rádioaktívne pozadie je prirodzenou súčasťou blízkeho okolia zemského povrchu, jeho zdrojom je vesmírne žiarenie a rádioaktivita hornín. Radionuklidové metódy zahŕňajú dva základné druhy prieskumu umožňujúce štruktúrne diferencovať oblasť prieskumu a charakterizovať vlastnosti alebo zložky prítomné v hodnotenej oblasti.

Základným spôsobom kvantitatívneho hodnotenia oblasti je registrácia prirodzenej rádioaktivity hornín, na základe ktorej je možné určiť druh horniny, zdrojovú oblasť pôvodného materiálu, podmienky počas vzniku horniny alebo zóny porúch ktorých prítomnosť naznačuje kontrastné zvýšenie množstva registrovaného žiarenia. Detailnejšie rozlíšenie umožňuje spektrálna rádiometria, ktorá na základe energetickéj úrovne prijatých gama-kvant, poskytuje údaje potrebné k odhadu pomerného zastúpenia stavebných prvkov.

V predchádzajúcej časti spomenuté metódy sa okrem štandardného povrchového prieskumu, používajú aj v emanometrickom prieskume; Emanometria - analýza pôdneho vzduchu odobratého z hĺbky min. 0,8m.

Aktívne metódy rádionuklidového prieskumu používajú umelé žiariče, ktoré sú buď chemické zdroje neutrónových častíc a gama-žiarenia, alebo elektronický zdroj neutrónových častíc. Aktívne metódy sú neoceniteľné v prípade určovania petrofyzikálnych vlastností hornín a identifikácií ďalších súčastí prostredia a ich pomerného zastúpenia.

Zdroje:

. Úvod do užité geofyziky. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, . ISBN: 80-03-00427-6