POSKYTOVANIE SLUŽIEB V OBLASTI GEOFYZIKÁLNEHO PRIESKUMU A VÝSKUMU PRE POTREBY RÔZNYCH
HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ A CIVILNÉHO SEKTORA

Geológia

GEOLOGY
 • lokalizácia elektricky vodivých alebo vodou sýtených
  tektonických línií
 • detekcia geologického kontaktu a litologických zmien
 • mapovanie plytko uložených ložísk nerastných surovín

Hydrogeológia

HYDROGEOLOGY
 • stanovenie hĺbky hladiny podzemných vôd
 • stanovenie smeru prúdenia podzemných vôd
 • stanovenie tvaru depresného kužeľa
 • lokalizácia a vymedzenie mechanicky porušených alebo zvetraných transportných zón v podloží
 • stanovenie mocnosti hydrogeologického kolektora
 • stanovenie hĺbky a sklonu hydrogeologického izolátoru

Inžinierska geológia

ENGINEERING_GEOLOGY
 • stanovenie hĺbky a priebehu horninového podložia
 • stanovenie mocnosti pokryvných vrstiev
 • priestorové vymedzenie kvázihomogénnych blokov
 • mapovanie zosuvov a svahových deformácii
 • detekcia podpovrchových mechanických porúch

Environmentalistika

ENVIRONMENTALISm
 • lokalizácia a mapovanie kontaminačného mraku
 • odhad migračnej trasy kontaminačného mraku
 • lokalizácia a mapovanie podpovrchových a povrchových skládok
 • detekcia mechanicky porušených a zvetraných podpovrchových zón
 • lokalizácia netesnosti podpovrchových antropogénnych štruktúr
 • detekcia zasypaných nádrží, potrubných systémov a iných antropogénnych štruktúr

Geotechnika

GEOTECHNICS
 • lokalizácia a monitoring zmien mechanických vlastností podpovrchových zón
 • stanovenie mocnosti štruktúrných vrstiev líniových stavieb
 • stanovenie miery zhutnenia a integrity líniových stavieb
 • detekcia zvodnených a nespevnených zón líniových stavieb
 • detekcia poklesových zón a dutín
 • stanovenie miery rozrušovateľnosti (rippability)hornín
 • integrita stavebných konštrukcii

Geofyzikálne práce

Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

Vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku