POSKYTOVANIE SLUŽIEB V OBLASTI GEOFYZIKÁLNEHO PRIESKUMU A VÝSKUMU PRE POTREBY RÔZNYCH
HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ A CIVILNÉHO SEKTORA

Geoelektrické Metódy EquiPotencial
Geoelektrické/Seizmické EquipotencialSeismic
Seizmické Metódy SeismicRecord
Elektromagnetické Metódy

lokalizácia a mapovanie elektricky vodivých alebo vodou sýtených hlbinných tektonických porúch

detekcia geologického kontaktu a litologických zmien

mapovanie plytko uložených ložísk nerastných surovín

stanovenie hĺbky hladiny podzemných vôd

stanovenie smeru prúdenia podzemných vôd

stanovenie tvaru depresného kužela

lokalizácia a vymedzenie mechanicky porušených alebo zvetraných transportných zón

stanovenie mocnosti hydrogeologického kolektora

stanovenie hĺbky a sklonu hydrogeologického izolátoru

stanovenie hĺbky a priebehu horninového podložia

stanovenie mocnosti pokryvných vrstiev

priestorové vymedzenie kvázihomogénnych blokov

mapovanie zosuvov a svahových deformácii

detekcia podpovrchových mechanických porúch

lokalizácia a mapovanie kontaminačného mraku

odhad migračnej trasy kontaminačného mraku

lokalizácia a mapovanie podpovrchových a povrchových skládok

detekcia mechanicky porušených a zvetraných podpovrchových zón

lokalizácia netesnosti podpovrchových antropogénnych štruktúr

detekcia zasypaných nádrží, potrubných systémov a iných antropogénnych štruktúr

lokalizácia a monitoring zmien mechanických vlastností podpovrchových zón

stanovenie mocnosti štruktúrných vrstiev líniových stavieb

stanovenie miery zhutnenia a integrity líniových stavieb

detekcia zvodnených a nespevnených zón líniových stavieb

detekcia poklesových zón a dutín

stanovenie miery rozrušovateľnosti (rippability) hornín

integrita stavebných konštrukcii

Geológia
Hydrogeológia
Inzinierska geológia
Environmentalistika
Geotechnika